Inleiding

Doel van de ledenregistratie

Het doel van de ledenregistratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord.
Ten behoeve van het leven en werken van gemeenten en kerk worden de volgende registers bijgehouden:

 1. het register van de gemeente dat bestaat uit:

  • het register van de gemeenteleden
  • het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente;
 2. het register van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland;

 3. het register van de evangelisch-lutherse leden.

De (algemene) kerkenraad is de verantwoordelijke voor het register van de (wijk)gemeente. De Generale Synode is de verantwoordelijke voor het register van de leden van alle gemeenten van de kerk, i.c. van de landelijke ledenregistratie.

Ten behoeve van de hierboven beschreven landelijke ledenregistratie is LRP ontwikkeld.

Doel van LRP

Voortvloeiend uit hetgeen in de Generale Regeling is geschreven over ‘het leven en werken van de gemeente’ hebben bij het ontwerpen van LRP drie aspecten centraal gestaan:

 • Zorg
  Het verlenen van pastorale en diaconale zorg bij doop, rouw, trouw, ziekte, armoede, etc. LRP zorgt voor een actueel en juist overzicht van de gegevens van de gemeente waardoor adequaat kan worden ingesprongen op gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden.
 • Betrokkenheid
  Het kunnen volgen van gemeenteleden bij verhuizingen geeft de lokale gemeente de gelegenheid zicht te houden op hen die hebben aangegeven mee te willen leven met de eigen gemeente. Door middel van de pastorale eenheid kunnen jongeren die voor hun studie tijdelijk elders wonen betrokken blijven bij de eigen gemeente.
 • Financiële zekerheid
  Financiële zekerheid voor nu en de toekomst door gerichte fondswerving onder gemeenteleden, zowel voor de plaatselijke gemeente als voor landelijk bekende activiteiten zoals Kerkbalans. LRP heeft uitgebreide mogelijkheden voor het voeren van een bijdragenadministratie.

Hulpmiddel voor gemeentewerk

Het ledenregistratie programma van de Protestantse Kerk in Nederland is vanaf het begin ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. U kunt LRP op veel manieren inzetten: binnen uw gemeente gaat het bijvoorbeeld om het werk van predikanten, ouderlingen, diakenen en de kerkrentmeesters.
Ook de regionale en landelijke organen hebben veel profijt van het werken met een landelijk registratiesysteem, de informatie van de plaatselijke gemeenten is immers altijd actueel.

LRP kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van pastoraat, acties in het kader van de diaconie, vragen in het kader van beleid, het ontwikkelen van een langetermijnvisie, etc.
Alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben te maken met LRP. Ook de dienstverlening van de Dienstenorganisatie (DO) verloopt via LRP. Gebruik van LRP is niet verplicht voor de gemeenten, maar er blijft voor iedere gemeente wel de kerkordelijke verplichting om haar mutaties ten minste eenmaal per maand centraal aan te leveren.1

Landelijk overzicht

De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1700 gemeenten met circa twee miljoen leden. Binnen deze gemeenten zijn vele predikanten en nog veel meer kerkelijke medewerkers en vrijwilligers actief. Gezien dit grote aantal mensen is het dus belangrijk een goed en actueel overzicht te hebben van de 'landelijke gemeente'.
LRP zorgt voor overzicht en inzicht in het ‘ledenbestand’ en de manier waarop de leden bij de kerk betrokken zijn. De cijfers maken het mogelijk relevant beleid te maken en een langetermijnvisie te ontwikkelen voor en door de Protestantse Kerk en haar gemeenten.

Kerkorde, ordinanties en generale regelingen

Generale Regeling van de Protestantse Kerk in Nederland: Ledenregistratie .

Meer info: site Protestantse Kerk in Nederland


 1. Generale Regeling, Artikel 9. Uitwisseling gegevens

  1. De gemeenten zijn gehouden om geregeld, maar in ieder geval eenmaal per maand, alle mutaties die haar ter kennis komen, op de gegevens die in de lokale ledenregisters zijn opgenomen, ten behoeve van het landelijke ledenregister aan de generale synode ter beschikking te stellen, zulks met inachtneming van de door de generale synode gegeven richtlijnen.