Controle ledenbestand

Inleiding

In LRP kunnen (incidenteel) afwijkingen ontstaan in de registratie van uw gemenete door mutaties (ten gevolge van de verwerking van SILA-meldingen, door (onvoorziene) mutaties door de LA of ten gevolge van een in LRP doorgevoerde fusie.

Ten behoeve van het controleren van het ledenbestand van uw gemeente is een verzameling overzichten samengebracht in het scherm Controles.
Hier kunt u kiezen voor een bepaalde (technische) controle van uw ledenbestand.

Als bij de betreffende controle geregistreerden staan vermeld, dan moet de ledenadministrateur de ongewenste situatie corrigeren. Te denken valt aan bijvoorbeeld geregistreerden zonder PE of historische PE’s met actieve geregistreerden.

De functie controle ledenbestand is beschikbaar voor zowel de gemeente als de wijkgemeente, in de volgende beschrijving waar ’gemeente’ staat kunt u ook ’wijkgemeente’ lezen.

Het verdient aanbeveling deze controles met enige regelmaat (bvb elk kwartaal en vlak voor actie Kerkbalans) uit te voeren om zodoende de foutieve gegevens te corrigeren.

Open menu Leden > Controle ledenbestand (of Leden > (Wijk)gemeente(n) > selecteer eventueel een wijkgemeente > Leden > knop: Open controles ledenbestand

Controle ledenbestand

Controle ledenbestand

Controles

De volgende controles zijn beschikbaar:

Personen zonder sectie

Hier toont LRP de ingeschreven geregistreerden die geen sectie hebben.

Controle ledenbestand - geen sectie

Controle ledenbestand - geen sectie

Deze geregistreerden moeten alsnog aan de juiste sectie worden toegekend met behulp van de knop Selectie herindelen (wordt getoond als 'Alle wijken tonen' niet is aangevinkt.

Toelichting op deze functie:

De functie Selectie herindelen is bedoeld om:

 1. geregistreerden die niet in een sectie geplaatst zijn in de geografische of in een te selectereren sectie te plaatsen (door de ledenadministrateur)
 2. geregistreerden te verplaatsen naar een te selecteren sectie-zonder-gebied (door ledenadministrateur en lokaal beheerder)
 3. Indien er sprake van een herschikking van secties doe dan als volgt:

  • de lokaal beheerder dient eerst de straten over te zetten naar de juiste secties. (zie de handleiding)
   Hierbij worden de betreffende geregistreerden automatisch in de juiste sectie(s) geplaatst.
  • kies hieronder voor Annuleren.

  Als er nadien nog geregistreerden zijn achtergebleven in de oude secties dan kunt u die met Doorgaan met herindelen alsnog handmatig in de juiste sectie plaatsen

Na klikken op Doorgaan met herindelen kunt u de geregistreerde toewijzen aan een wijkgemeente en aan een sectie.

Controle ledenbestand - geen sectie - Selectie herindelen - vervolg

Controle ledenbestand - geen sectie - Selectie herindelen - vervolg

Met de optie Geografisch indelen wordt de betreffende geregistreerde voor zover mogelijk automatisch in de juiste sectie geplaatst, gebaseerd op haar/zijn postcode.

Ook de pastorale eenheid dient daarbij nagekeken te worden.

Personen zonder wijkgemeente

Personen zonder PE

PE's met alleen meegeregistreerden

Alleenstaande met 'foutieve' PE-naam

In dit overzicht worden actieve PE's getoond met daarin slechts één (ingeschreven) geregistreerde met burgerlijke staat ongelijk aan 'Gehuwd' of 'Geregistreerd partnerschap'. Vervolgens wordt gefilterd op de PE-naam waarin voorkomt 'fam', of gelijktijdig 'dhr' en 'mevr'.

Gehuwden zonder huwelijksdatum

Personen in meerdere PE's

In dit overzicht worden ingeschreven geregistreerden getoond die in meerdere actieve pastorale eenheden van de gemeente voorkomen. Dit hoeft niet persé fout te zijn, maar kan duiden op een foutieve PE-registratie. Raadpleeg de handleiding Ledenadministratie voor meer informatie en hoe te handelen.

Historische PE's met actieve leden

Meegeregistreerde PE-hoofden

Minderjarige PE-hoofden

PE's met relatie overig of onbekend

In dit overzicht worden actieve PE's getoond met één of meer geregistreerden met PE-relatie 'Overig' of met een ontbrekende PE-relatie.
Een PE-relatie 'Overig' hoeft zeker geen 'fout' te zijn maar kan duiden op een onvolledige registratie.
Een onbekende (lege) PE-relatie is wel 'fout' en dient gecorrigeerd te worden.

Personen zonder wijkgemeente

Actieve PE's zonder wijk/sectie

Overige contacten met doublures

In dit overzicht worden de overige contacten getoond die wonen op een adres (postcode-huisnummer) waar ook een geregistreerde (lid, vriend, ongedoopt, meegeregistreerde) voorkomt. Dubbele registraties zijn niet wenselijk. Als het overige contact verwijderd of aangepast moet worden, dan kunt u dit in Ledenadministratie > Overige contacten doen. Dient de geregistreerde te worden uitgeschreven, dan zoekt u de persoon op via menu Ledenadministratie > Geregistreerden en schrijft de persoon aldaar uit.