Inleiding LRP

Inleiding LRP

Voortvloeiend uit hetgeen in de Generale Regeling is geschreven over 'het leven en werken van de gemeente' hebben bij het ontwerpen van LRP drie aspecten centraal gestaan:

  • Zorg
    Het verlenen van pastorale en diaconale zorg bij doop, rouw, trouw, ziekte, armoede, etc. LRP zorgt voor een actueel en juist overzicht van de gegevens van de gemeente waardoor adequaat kan worden ingesprongen op gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden.
  • Betrokkenheid
    Het kunnen volgen van gemeenteleden bij verhuizingen geeft de lokale gemeente de gelegenheid zicht te houden op hen die hebben aangegeven mee te willen leven met de eigen gemeente. Door middel van de pastorale eenheid kunnen jongeren die voor hun studie tijdelijk elders wonen betrokken blijven bij de eigen gemeente.
  • Financiële zekerheid
    Financiële zekerheid voor nu en de toekomst door gerichte fondswerving onder gemeenteleden, zowel voor de plaatselijke gemeente als voor landelijk bekende activiteiten zoals Kerkbalans. LRP heeft uitgebreide mogelijkheden voor het voeren van een bijdragenadministratie.

LRP biedt ondersteuning bij het plaatselijke kerkenwerk, volgens de laatste technische inzichten en mogelijkheden. Het ledenregistratie programma LRP (ontworpen en beheerd door de Dienstenorganisatie (DO) van de Protestantse Kerk) is een hulpmiddel om in contact te komen en te blijven met leden van de gemeente, bij het pastoraat en het overige bezoekwerk.
Tevens kan LRP worden ingezet voor Kerkbalans en alle andere vormen van gerichte geldwerving binnen uw gemeente.

Hulpmiddel voor gemeentewerk

Het ledenregistratie programma van de Protestantse Kerk in Nederland is vanaf het begin ontwikkeld om het werk in de plaatselijke gemeente te ondersteunen. U kunt LRP op veel manieren inzetten: binnen uw gemeente gaat het bijvoorbeeld om het werk van predikanten, ouderlingen, diakenen en de kerkrentmeesters.
Ook de regionale en landelijke organen hebben veel profijt van het werken met een landelijk registratiesysteem, de informatie van de plaatselijke gemeenten is immers altijd actueel.
LRP kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van pastoraat, acties in het kader van de diaconie, vragen in het kader van beleid, het ontwikkelen van een langetermijnvisie, etc.

Alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland hebben te maken met LRP. Ook de dienstverlening van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (DO) verloopt via LRP.

Gebruik van LRP is niet verplicht voor de gemeenten, maar er blijft voor iedere gemeente wel de kerkordelijke verplichting om haar mutaties ten minste eenmaal per maand centraal aan te leveren.

Landelijk overzicht

De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1500 gemeenten met circa anderhalf miljoen leden. Binnen deze gemeenten zijn vele predikanten en nog veel meer kerkelijke medewerkers en vrijwilligers actief. Gezien dit grote aantal mensen is het dus belangrijk een goed en actueel overzicht te hebben van de 'landelijke gemeente'. LRP zorgt voor overzicht en inzicht in het 'ledenbestand' en de manier waarop de leden bij de kerk betrokken zijn. De cijfers maken het mogelijk relevant beleid te maken en een langetermijnvisie te ontwikkelen voor en door de Protestantse Kerk en haar gemeenten.

De ledenregistratie in de GENERALE REGELINGEN (GR) van de Protestantse Kerk in Nederland

Het doel en de uitvoering van de ledenregistratie staat beschreven in de 'Generale regeling 2 Ledenregistratie' van de Protestantse Kerk in Nederland'
Zie hier voor de laatste versie van de kerkorde en generale regelingen.