Overschrijven

Vormen van overschrijven

Voorkeurlid

Men spreekt van voorkeurlidmaatschap indien een lid een sterke binding voelt met, en ingeschreven wenst te worden, bij een kerkelijke gemeente die zich buiten de gemeente bevindt waar hij geografisch toe behoort. Het betreffende lid kan voorkeurlid worden van die betreffende gemeente.

Als de voorkeurgemeente op een ander grondgebied ligt, heeft men hiervoor de goedkeuring van de kerkenraad van de nieuwe / ontvangende gemeente nodig.

Als de voorkeurgemeente op hetzelfde grondgebied ligt, hoeft men alleen zijn/haar wens kenbaar te maken aan de kerkenraad van de voorkeurgemeente.

Zie voor meer informatie de betreffende ordinanties en generale regelingen.

De hierboven genoemde kerkorde-artikelen gaan uit van een verzoek tot overschrijving vanuit de aanstaande voorkeurgemeente. De procedure die dan in LRP moet worden gevolgd staat gedetailleerd beschreven in overschrijven vanuit andere gemeente.
Een voorkeurlidmaatschap dat wordt geïnitieerd vanuit de aanstaande voorkeurgemeente wordt direct in LRP aangebracht.

Op verzoek van veel gemeenten is naast de ''kerkordelijke route'' een alternatief mogelijk: een verzoek tot overschrijving naar de aanstaande voorkeurgemeente.
Indien een gemeentelid het verzoek tot overschrijving doet aan de huidige geografische gemeente, dan kan ook déze gemeente dat verzoek in LRP registreren en verwerken.
Deze methode vergt een andere werkwijze (én het kan maximaal 35 dagen duren voordat de overschrijving daadwerkelijk wordt uitgevoerd).
De procedure hiervoor staat beschreven in overschrijven naar andere gemeente.
In dit geval heeft de aanstaande voorkeurgemeente 35 dagen de tijd om op het verzoek tot overschrijving te reageren, waarna LRP de overschrijving automatisch uitvoert.

Vriend overschrijven

Het is niet mogelijk om een vriend over te schrijven naar een andere (wijk)gemeente.
U dient een vriend uit te schrijven, waarna de betreffende persoon de vraag om als vriend te worden opgenomen kan richten aan de kerkenraad van de nieuwe (wijk)gemeente.

Het vriend zijn wordt bij verhuizing buiten het gebied van de oorspronkelijke wijkgemeente niet doorgegeven aan de nieuwe wijkgemeente; de persoon wordt automatisch voorkeurlid bij de oorspronkelijke wijkgemeente.

Zie voor meer informatie: inschrijven vriend

Gastlid overschrijven

Bij een vertrek van het gastlid uit de wijkgemeente is er geen grond voor automatische plaatsing in een andere gemeente van de Protestantse Kerk.

Zie voor meer informatie: Inschrijven gastlid